Retigo s.r.o.

Technický servis

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje dle stanovených záručních podmínek záruku za jakost a správnou funkci produktu po dobu až 25 měsíců ode dne expedice produktu ze sídla prodávajícího.* Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadně provedených prací, které znemožňují správnou funkci zařízení.

Záruka je zejména omezena na 6 měsíců pro žárovky, těsnící materiál a škody na skle.

Ze záruky za jakost jsou zejména vyňaty vady vzniklé mechanickým poškozením, nevhodným uložením, nesprávnou manipulací, nesprávným zacházením, nedodržením návodu k obsluze, závady vzniklé nevhodnou instalací, která není v souladu s doporučením výrobce dle technické dokumentace (v případě odlišné instalace je nutný prokazatelný souhlas výrobce), jakož to i vady, které byly způsobeny cizím zásahem nebo zásahem vyšší moci.

Záruční podmínky, zejména obsah a rozsah záruky, záruční doby a výluky ze záruky, jsou stanoveny v dokumentu ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 4. 2016. Výše uvedená informace o poskytované záruce za jakost má pouze povahu základní informace, kdy v případě rozporů této základní informace a ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK PLATNÝCH OD 1. 4. 2016 se použijí právě a pouze ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 4. 2016.

 


*platí pro následující produkty: konvektomaty, pekařské pece, regenerátory, holdomaty, šokové zchlazovače/zmrazovače, a to při splnění všech smluvních podmínek. Zejména těch, které jsou uvedeny v dokumentu Záruční podmínky platné OD 1. 4. 2016

Pozáruční servis

Pokud máte stroj vybraný, ale nejste si úplně jisti, kde ho koupit, zkuste použít mapu našich obchodně-servisních partnerů. V každém regionu České a Slovenské republiky máme širokou síť prodejců a servisních techniků, kteří se specializují na vybavení a projekci kuchyní. Bez obav se na ně můžete obrátit s vaším požadavkem. Tito obchodně servisní partneři jsou pravidelně školeni a certifikování firmou RETIGO tak, aby mohli bez problémů objasnit všechny dotazy ohledně produktů RETIGO, provádět instalace produktů RETIGO a v neposlední řadě poskytovat i ten nejlepší technický servis*.

Pro výběr toho správného dodavatel vám může také pomoci sekce Reference, kde naleznete několik realizovaných instalací s údajem kde je stroj nainstalován, o který model se jedná a kdo ho prodal a instaloval.

V rámci nákupního procesu tak získáte nejen kvalitní stroj, ale i plnou poprodejní podporu a špičkový záruční i pozáruční servis s dostupností náhradních dílů do 24 hodin.

 

Ceník servisních služeb

Do ceny servisního zásahu vždy vstupuje cena použitého materiálu, cena dopravy a cena za poskytnutou práci dle níže uvedeného ceníku (cena práce nezahrnuje cenu použitého materiálu). Vzhledem k tomu, že je každý případ jedinečný, není možné předem stanovit cenu servisního zásahu.

SlužbyCena
Práce technika 700 Kč / hod. *
Doprava technika 17 Kč / km **

* Účtuje se každá započatá půlhodina (uvedená cena je bez DPH).

** Účtuje se každý ujetý km ze sídla firmy RETIGO s.r.o. do místa zásahu a zpět (uvedená cena je bez DPH).

Preventivní prohlídky

Firma RETIGO doporučuje provádět pravidelné roční kontroly zařízení autorizovanou servisní firmou. Pouze pravidelnou kontrolou a čištěním přístroje se zabraňuje opotřebování zařízení a vzniku případných škod na zařízení.

Preventivní servisní prohlídku doporučujeme provést po jednom roce provozu zařízení. V případě provozu plynového konvektomatu je provedení preventivní roční prohlídky součástí podmínek pro zachování záruky.

Informace o cenách servisních prohlídek vám poskytne servisní firma.

Při této kontrole provede servisní firma činnosti uvedené v Servisní knížce v kapitole „Kontrolní list“ a vyznačí zakřížkováním provedené práce. To Vám poskytne jednoznačný přehled a zabrání nedorozumění.

Po celou dobu provozování, musí být zařízení podrobováno pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím, jak ukládá vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. nebo jiná územně platná norma.

 

Životnost konvektomatů RETIGO

Životnost výrobku je 10 let z dodržení následujících podmínek:

 • Pravidelná preventivní servisní prohlídka vždy po 12 měsících provozu
 • Prohlídka musí být provedena servisními pracovníky autorizovaného obchodního partnera firmy RETIGO
 • O prohlídce je zákazník povinen předložit záznam o servisním zásahu
 • Přesné dodržení pokynů pro obsluhu přístroje dle návodu na obsluhu
 • Denní údržba a čištění konvektomatu prostředky doporučenými firmou RETIGO (RETIGO ACTIVE CLEANER pro automatické mytí, RETIGO MANUAL CLEANER, PURON K).
 • V případě konvektomatů s automatickým mytím je nutné používat výhradně mycí prostředky RETIGO ACTIVE CLEANER
 • Zaškolení obsluhy odborným kuchařem firmy RETIGO. Musí být doloženo v servisní knížce nebo kopií protokolu o zaškolení obsluhy
 • V případě změny obsluhujícího personálu musí být provedeno opětovné zaškolení.

Likvidace zařízení

Zařízení spadá pod zákon č. 185/2001Sb o odpadech elektrozařízení, a proto musí být jeho likvidace provedena v souladu s tímto zákonem.

Zařízení obsahuje elektrodíly (elektronika, transformátor, halogenové žárovky, baterie…), které mohou v případě nevhodné likvidace způsobit poškození životního prostředí nebo zdraví.

Úloha koncového uživatele elektrozařízení při jeho likvidaci je velmi významná a spočívá v tom, že zajistí, aby se likvidované elektrozařízení, případně jeho elektročásti nedostaly do komunálního odpadu.

V případě elektrozařízení firmy RETIGO s. r. o. zajistí koncový uživatel jeho likvidaci následujícím způsobem:

 • Elektrozařízení odpojí odborným způsobem od médií
 • Elektrozařízení umístí na paletu, zajistí smršťovací fólií a připraví na místě vhodném k naložení.
 • Na sekretariátu firmy RETIGO s. r. o. objedná odvoz a likvidaci tohoto elektrozařízení na tel.: +420 571 665 552, +420 571 665 511 nebo elektronickou poštou na: info@retigo.cz Objednání likvidace zařízení je možné také prostřednictvím distributora, který následně likvidaci objedná u firmy RETIGO.

Při objednání je nutno uvést:

 • přesnou adresu odběru zařízení
 • kontaktní osobu, telefon
 • čas odběru zařízení

 

Odvoz a likvidace proběhne pro koncové uživatele zdarma. Firma RETIGO s. r. o. zajistí ve spolupráci se smluvní firmou odvoz a likvidaci elektrozařízení v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. Firma RETIGO s. r. o. zajistí stejným způsobem i likvidaci cizích elektrozaříze- ní podobného typu a použití, která jsou nahrazována výrobky RETIGO s..r.o.