Retigo s.r.o.

SPRÁVNÁ INSTALACE KONVEKTOMATŮ A PEKAŘSKÝCH PECÍ

Pro bezchybnou funkci konvektomatů Vision a pecí DeliMaster (dále „zařízení“) a prodloužení životnosti jejich komponent je nezbytně nutné provést jejich uvedení do provozu (dále „instalace“) dle aktuálně platné Technické a servisní dokumentace určené pro tato zařízení (dále jen „TSD“).


Je potřeba si uvědomit, že správně provedená instalace zásadně zvyšuje spolehlivost výrobku, čímž posiluje pozitivní vnímání značky, snižuje náklady spojené s poskytováním záruky a v neposlední řadě zásadním způsobem snižuje riziko úrazu obsluhy.
Instalaci zařízení smí provádět pouze výrobcem vyškolená osoba s kvalifikací pro výkon jednotlivých odborných činností dle platných právních předpisů.
Činnosti spojené s instalací můžeme rozdělit do několika skupin. Prosím, berte na vědomí, že se jedná pouze o zjednodušený přehled. Pro správné provedení instalace je nutné vždy postupovat přesně v souladu s pokyny uvedenými v TSD.

1. Správné ustavení zařízení

 • Umístěte zařízení na pevný a rovný podklad – snadnější manipulace pro obsluhu, nižší riziko poranění obsluhy.
 • Ustanovte zařízení do vodorovné polohy – lepší výsledky vaření, nižší riziko poranění obsluhy.
 • Seřiďte dveře – snadnější manipulace pro obsluhu, delší životnost těsnění, nižší riziko reklamace netěsnosti, nižší riziko destrukce mechanismu zámku dveří, nižší riziko destrukce vnitřního skla.

2. Připojení elektrické energie (smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací)

 • Připojujte zařízení pouze do napájecí sítě odpovídající údaji uvedenému na výrobním štítku zařízení.
 • Pro připojení zařízení použijte pouze přívodní kabely a jisticí prvky uvedené v TSD.
 • Pro bezpečný provoz použijte všechny předepsané prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem – proudový chránič, ochranné pospojování.

3. Připojení plynu (smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací)

 • Připojujte zařízení pouze k druh plynu odpovídajícímu údaji na výrobním štítku.
 • Zkontrolujte, zda-li je uzavírací ventil plynu dobře přístupný a v blízkosti zařízení.
 • Zkontrolujte správnost konfigurace v servisním menu zařízení.
 • Změřte tlak plynu na plynovém ventilu při zapnutém zařízení a zkontrolujte, zda-li je v rozsahu uvedeném v TSD (a to i v případě poklesu vlivem zvýšeného odběru plynu).
 • Zkontrolujte těsnost přípojného bodu plynu a systému rozvodu plynu uvnitř zařízení.
 • Změřte hodnoty CO2 ve spalinách a zkontrolujte, zda-li jsou v rozsahu uvedeném v TSD. Pokud ne, proveďte korekci na plynovém ventilu.

4. Připojení vody a odpadu

 • Připojená voda musí splňovat požadavky uvedené v TSD (pokud je nesplňuje, je potřeba na přívod vody zapojit odpovídající úpravnu). Při tvrdosti vody vyšší než 5°dH je nutné předřadit změkčovač. Předřadit filtr mechanických nečistot s min. světlostí 80 μm je nutné vždy. Za vady způsobené zhoršenou kvalitou vody výrobce neručí!
 • Zkontrolujte tlak vody na vstupu.
 • Nastavte odpovídající tlak vody na regulátorech tlaku podle velikosti stroje a změřte, zda-li minutový průtok nástřikovou trubkou odpovídá TSD (neplatí pro zařízení s bojlerem).
 • Při napojení zařízení na odpadní potrubí je nutné dodržet požadavky uvedené v TSD, zejména potom: min. délku odpadní trubky, min. průřez odpadního potrubí a jeho sklon.
 • Před předáním instalace zákazníkovi je nutné provést kalibraci čidla vlhkosti (neplatí pro konvektomaty řady Orange).