Retigo s.r.o.

DOTACE PRO STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu podnikům z oblasti stravování a pohostinství v rámci dotačního programu Úspory energie.


Program se vztahuje na podniky z celé České republiky, kromě hl. města Prahy, které díky jejich projektu budou přispívat ke snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie. Program je vhodný pro zákazníky, kteří v následujících třech letech plánují mimo jiné aktivity vyměnit jejich kuchyňské vybavení za energeticky úspornější. Míra dotace je 50 – 30 % v závislosti na velikosti společnosti žadatele.

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE – V. VÝZVA

CÍL PROGRAMU

Podpora projektů s minimální doporučenou investiční výší 2 mil. Kč bez DPH, jejichž realizací bude zvýšena energetická účinnost podnikatelského sektoru a snížena jeho energetická náročnost.Konvektomat B1011

ALOKACE

6 mld. Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2020

• Předpokládaná doba schválení: cca 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci

• Nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. 3. 2023

• Žadatel o podporu je povinen zachovat projekt po dobu nejméně 3 let v případě malého a středního podniku, 5 let v případě velkého podniku.

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

• Podnikatelské subjekty: malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).

• Fyzické osoby podnikající dle živ. zák. zapsané v obch. rejstříku, Fyzické osoby podnikající dle živ. zák. nezapsané v obch. rejstříku, Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Komanditní společnost, Akciová společnost, Družstvo, Výrobní družstvo, Zemědělský podnikatel, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Národní podnik, Státní podnik, Odštěpný závod, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Zahraniční fyzická osoba a Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby.

• Žadatel musí mít před podáním Žádosti o podporu provedený zápis v Evidenci skutečných majitelů. Tento zápis se provádí na Rejstříkové soudu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Snižování energetické náročnosti/ zvyšování účinnosti výrobních a technologických procesů.

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

• Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp.

• Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

• Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti – podporováno prioritně.

• Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED).

• Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a průmyslových areálů (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

• Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

• Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

• Instalace akumulace elektrické energie - akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

• Dlouhodobý hmotný majetek – modernizace a rekonstrukce nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.

• Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí, pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.

• Energetický posudek, projektová dokumentace a inženýrská činnost.

• Organizace výběrových řízení.

MÍRA DOTACE

Procentuální míra podpory na projekt, zpracování Energetického posudku, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost ve výstavbě a organizaci výběrového řízení:

• 50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky

• 40 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky

• 30 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY PROGRAMU

Žadatel může investovat maximálně 25.000,- Kč bez DPH na 1 uspořený GJ roční spotřeby energie. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je tzv. ENERGETICKÝ POSUDEK, jehož zpracování musí proběhnout v souladu s hodnotícími kritérii programu. V rámci energetického posudku je potřeba dokázat, že díky realizaci projektu dojde k výrazné úspoře spotřeby energie v porovnání s výchozím stavem.

PODMÍNKY POŘÍZENÍ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE:

• Musí dojít k výměně staré technologie za novou. Stáří nahrazované technologie není programem definováno.

• Roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení.

• Žadatel je povinen na konci projektu doložit, že nahrazované zařízení již není používané, a to k ukončení realizace projektu. Nahrazované zařízení musí být prokazatelně demontováno a musí existovat doklad o jeho likvidaci.

• Nahrazovaná a nová zařízení musí spadat do stejného výrobního odvětví (musí se na něm provádět stejná operace). Při výši investice do technologií za více jak 2 mil. Kč, musí být vyhlášeno VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na dodavatele v souladu s pravidly Operačního programu. Kupní smlouva s vítězným dodavatelem může být podepsaná nejdříve po podání Žádosti o podporu.


Pro zpracování dokumentace spojené s vyřízením dotace doporučujeme kontaktovat konzultační společnost 201 consulting s.r.o., která je připravena mimo komplexních poradenských služeb, zpracovat také BEZPLATNOU VSTUPNÍ ENERGETICKOU ANALÝZU. V rámci tohoto kroku bude energetickým specialistou proveden náhled na úspěšnost celého dotačního projektu.

V případě zájmu o více informací kontaktujte Ing. Pavlína Torhanovou, jednatelku společnosti 201 consulting s.r.o., +420 602 751 392, pavlina.torhanova@201.cz. https://www.201consulting.cz/kontakt

Více informací o programu ÚSPORY ENERGIE na webu 201 consulting s.r.o.: https://www.201consulting.cz/clanek/uspory-energie-78